Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (LECKWITH PUBLIC FOOTPATH Nos 3 & 4) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: BOU2029315

Notice effective from
18th March 2021 to 17th April 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (LECKWITH PUBLIC FOOTPATH Nos 3 & 4) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021
The Vale of Glamorgan Council In exercise of Its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, and of all other enabling powers Intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the general effect of which is as described in the schedules below: -
SCHEDULE 1
No person shall proceed on foot in the location specified in Schedule 2 below.
SCHEDULE 2
Location
Footpath (Public Rights of Way) known as Leckwith Numbers 3 & 4 from Orchard Cottage to Cwrt Yr Ala Road Michaelston Le Pit
Alt. Route
During this closure there will be signed diversions via Cwrt Y Ala Road and Footpaths Leckwith Nos 5 & 7
Reason
To prevent danger to pedestrians while demolition & reconstruction work is carried out.
Duration
From 08.00 on Tuesday 6th April 2021 for a maximum period of six Months or until works are completed whichever is the earlier.
Dated this 18th day of March 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR CYHOEDDUS LECWYDD Rhif 3 & 4) (CAU DROS DRO) 2021

Mae Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill yn cynnig, mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd yn gwneud yr hyn a ddisgrifir yn yr atodlenni isod: -
ATODLEN 1
Ni chaiff unrhyw un gerdded yn y lleoliadau a nodir yn Atodlen 2 isod.
ATODLEN 2
Lleoliad
Llwybr troed (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) a elwir Lecwydd Rhifau 3 a 4 o Orchard Cottage i Cwrt Yr Ala Road Michaelston Le Pit
Llwybr
Yn ystod y cyfnod cau hwn bydd gwyriadau wedi'u llofnodi drwy Cwrt Y Ala Road a Llwybrau Troed Lecwydd Rhifau 5 a 7
Rheswm
Atal perygl i gerddwyr tra bod gwaith dymchwel ac ailadeiladu yn cael ei wneud.
Hvd
O 08.00 Dydd 6 Ebril 2021 am gyfnod o chwe Mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau pa un bynnag yw'r cynharaf.

Dyddiedig 18 Mawrth 2021
Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai
Cyngor Bro Morgannwg, The Alps, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

BOU2029315.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices