Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 7) ORDER 2021

Notice ID: NEW2075944

Notice effective from
6th May 2021 to 5th June 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 7) ORDER 2021
1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order to modify, remove and install various parking restrictions to the roads listed below as referred to In Schedules 1 to 16 in the draft Order.

2. Full details and plans of the proposals may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk

or at the Civic Offices and the Alps Depot Wenvoe Receptions and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF805) in writing or by email to C1V@valeofglamorgan.

gov.uk

by 28th May 2021 and must contain the grounds upon which you object.

3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council Is legally obliged to make any comments received In response to the proposed Order open to public inspection.

The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:
Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places (Civil Enforcement) Order 2013
Map Schedules AZ50, BA50, BA51, BA52, BB50 and BB51
Barry Island
Breaksea Drive, Friars Road, Harbour Road, Paget Road. Ffordd Y Glannau, Clos Onnen
Unnamed Lane leading to Barry Island Sports Ground, Station Approach Road
Various amendments will be made to the following restrictions: SCHEDULE 1
Proposed Limited Waiting 9am until 9pm 2 hours no return within 2 hours
Breaksea Drive, Paget Road, Station Approach Road SCHEDULE 2
Proposed Limited Waiting 9am until 9pm 2 hours no return within 2 hours except Resident Permit Holders
Friars Road
SCHEDULE 3 Proposed No Waiting At Any Time
Unnamed Lane leading to Barry Island Sports Ground SCHEDULE 4
Proposed No Waiting, No loading or Unloading At Any Time Friars Road, Ffordd Y Glannau, Clos Onnen SCHEDULE 5 Proposed No Loading At Any Time
Breaksea Drive, Harbour Road, Paget Road, Unnamed Lane leading to Barry Island Sports Ground
SCHEDULE 6
Proposed Disabled Persons Parking Place
Paget Road, Friars Road
SCHEDULE 7
Proposed Taxi Rank
Paget Road
REVOCATIONS SCHEDULE 8
Revoke the existing Limited Waiting 8am-6pm 2 hours no return within 2 hours
Paget Road
SCHEDULE 9
Revoke the existing Limited Waiting 9am-6pm 2 hours no return within 2 hours
Friars Road
SCHEDULE 10
Revoke the existing Limited Waiting 9am-6pm 2 hours no return within
1 hour 1st June until 8th September

Breaksea Drive, Station Approach Road, Unnamed lane leading to Barry Island Sports Ground
SCHEDULE 11
Revoke the existing Limited Waiting 9am-6pm 2 hours no return within
2 hours except resident permit holders

Friars Road
SCHEDULE 12
Revoke the existing Limited Waiting Monday to Saturday 8am-7pm 20 minutes no return within 40 minutes
Station Approach Road
SCHEUDLE 13 Revoke the existing No Waiting At Any Time
Station Approach Road
SCHEDULE 14
Revoke the existing No Waiting, No Loading or Unloading At Any Time
Paget Road
SCHEDULE 15
Revoke the existing Police Vehicle and RNLI Parking Place
Paget Road
SCHEDULE 16 Revoke the existing Disabled Persons Parking Place
Friars Road, Paget Road
FULL DETAILS AND PLANS OF ALL THE INDIVIDUAL RESTRICTIONS ARE AVAILABLE ON THE COUNCIL'S WEBSITE OR AT THE ALPS DEPOT RECEPTION. DETAILS ARE ALSO AVAILABLE ON THE CIVIC OFFICES OUTSIDE NOTICE BOARD AND AT RECEPTION BETWEEN 10AM AND 2PM
Dated this 6th day of May 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIO) (RHIF 7) 2021
1. Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchymyn er mwyn addasu, gwaredu a gosod amryw gyfyngiadau parcio i'r ffyrdd a restrir isod fel y cyfeirir atynt yn Atodlenni 1 i 16 yn y Gorchymyn Drafft.

2. Mae modd gweld manylion llawn y cynigion ar wefan y Cyngor yn www.

bromorgannwg.gov.uk

neu yn y Swyddfeydd Dinesig yn Nepo'r Alpau, Derbynfeydd Gwenfo ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad a allai fod gennych i'r cynnig hwn i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf. IF805) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

erbyn 28 Mai 2021 ac mae'n rhaid cynnwys eich rhesymau dros wrthwynebu.

3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol a Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, fod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoedd

i archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn arfaethedig.
Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:
Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio (Gorfodi Sifil) 2013
Atodlenni Map AZ50, BA50, BA51, BA52, BB50 a BB51
Ynys y Barri
Breaksea Drive, Friars Road, Harbour Road, Paget Road. Ffordd Y Glannau, Clos Onnen
Lon Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri, Station Approach Road
Gwneir amryw ddiwygiadau i'r cyfyngiadau canlynol: ATODLEN 1
Cynnig Aros Cyfyngedig 9am tan 9pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr
Breaksea Drive, Paget Road, Station Approach Road ATODLEN 2
Cynnig Aros Cyfyngedig 9am tan 9pm 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr ac eithrio Deiliaid Trwydded i Breswylwyr
Friars Road
ATODLEN 3 Cynnig Dim Aros ar Unrhyw Adeg
Lon Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri ATODLEN 4
Cynnig Dim Aros, Dim llwytho na Dadlwytho ar unrhyw adeg
Friars Road, Ffordd Y Glannau, Clos Onnen ATODLEN 5 Cynnig Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Breaksea Drive, Harbour Road, Paget Road, LOn Ddienw'n arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri
ATODLEN 6 Man Parcio Arfaethedig I Bobl Anabl
Paget Road, Friars Road
ATODLEN 7
Safle Tacsis Arfaethedig
Paget Road
DIDDYMIADAU ATODLEN 8
Diddymu'r Aros Cyfyngedig 8am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr
Paget Road
ATODLEN 9
Diddymu'r Aros Cyfyngedig 9am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr
Friars Road
ATODLEN 10
Diddymu'r Aros Cyfyngedig 9am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 1 awr 1 Mehefin tan 8 Medi
Breaksea Drive, Station Approach Raod, LOn Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri
ATODLEN 11
Diddymu'r Aros Cyfyngedig 9am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr ac eithrio i ddeiliaid trwydded i breswylwyr
Friars Road
ATODLEN 12
Diddymu'r Aros Cyfyngedig o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8am-7pm 20 munud dim dychwelyd o fewn 40 munud
Station Approach Road
ATODLEN 13 Diddymu'r Dim Aros ar Unrhyw Bryd
Station Approach Road
ATODLEN 14
Diddymu'r Dim Aros, Dim Llwytho neu Ddadlwytho ar Unrhyw Bryd
Paget Road
ATODLEN 15
Diddymu'r Man Parcio i Gerbydau'r Heddlu a'r RNLI
Paget Road
ATODLEN 16 Diddymu'r Man Parcio i Bobl Anabl
Friars Road, Paget Road
MAE MANYLION LLAWN A CHYNLLUNIAU'R HOLL GYFYNGIADAU UNIGOL AR GAEL AR WEFAN Y CYNGOR NEU YN NERBYNFA DEPO'R ALPAU MAE MANYLION HEFYD AR GAEL YN HYSBYSFWRDD ALLANOL Y SWYDDFEYDD DINESIG AC YN Y DDERBYNFA RHWNG 10AM A 2PM
Dyddiad: 6 Mai 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

NEW2075944.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices