Search for more Public Notices in your area
General

VALE OF GLAMORGAN LOCAL ACCESS FORUM INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST IN BECOMING A MEMBER OF THE FORUM

Notice ID: NEW2073209

Notice effective from
6th May 2021 to 5th June 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
CYNGOR BRO MORGANNWG
VALE OF GLAMORGAN LOCAL ACCESS FORUM INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST IN BECOMING A MEMBER OF THE FORUM
The Vale of Glamorgan Council has several vacancies on Its statutory Local Access Forum that It would like to fill. Membership of the Forum will initially be until 31" January 2022, after which, the Forum will be reconstituted for a period of three years as required under the Countryside and Rights of Way Act 2000.
The function of the Local Access Forum is to advise the Local Authority, Natural Resources Wales and others, as to the improvement of public access to land in the area for the purposes of open-air recreation and the enjoyment of the area.
It is anticipated that the next meeting of the Forum will likely be held towards the end of June 2021. Meetings generally take place on a quarterly basis at a time and place agreed by the Forum members. Due to the Covid-19 pandemic Forum meetings have been held remotely via a video conferencing system, and this will continue until restrictions are lifted by Welsh Government. It is important that members attempt to attend all meetings, as deputies will not be permitted. These are unpaid positions, but Forum members will be able to claim reasonable expenses.
Any person wishing to be considered for membership can obtain further details and an application form by writing to
Gareth Davies,
Acting Secretary, Local Access Forum, Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU.
Alternatively, details can be obtained by e-mailing

gjdavies@valeofglamorgan.gov.uk


Completed application forms must be returned by 17* May, 2021.
FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG
GWAHODDIAD I FYNEGI DIDDORDEB MEWN DOD YN AELOD O'R FFORWM
Mae gan Gyngor Bro Morgannwg nifer o rolau gwag yr hoffai eu llenwi ar ei Fforwm Mynediad Lleol statudol. Byddwch yn aelod o'r Fforwm tan 31 lonawr 2022 i ddechrau, ac ar ol hynny caiff y Fforwm ei ailgyfansoddi am gyfnod o dair blynedd fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.
Swyddogaeth y Fforwm Mynediad Lleol yw cynghori'r Awdurdod Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden awyr agored a mwynhad o'r ardal.
Disgwylir i gyfarfod nesaf y Fforwm gael ei gynnal tua diwedd mis Mehefin 2021. Yn gyffredinol, cynhelir cyfarfodydd bob chwarter ar adeg ac mewn lleoliad y cytunwyd arnynt gan aelodau'r Fforwm. Oherwydd y pandemig Covid-19 mae cyfarfodydd y Fforwm wedi'u cynnal o bell drwy system fideo-gynadledda, a bydd hyn yn parhau hyd nes y caiff cyfyngiadau eu codi gan Lywodraeth Cymru. Mae'n bwysig bod aelodau'n ceisio mynychu'r holl gyfarfodydd, gan na chaniateir cynrychiolwyr. Mae'r rolau hyn yn rhai di-dal ond bydd aelodau'r Fforwm yn gallu hawlio treuliau rhesymol.
Gall unrhyw un sy'n dymuno cael ei ystyried am aelodaeth gael rhagor o fanylion a ffurilen gais drwy ysgrifennu at
Gareth Davies, Ysgrifennydd Dros Dro, Fforwm Mynediad Lleol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU.
Fel arall, gellir cael manylion drwy e-bostio

gjdavies@valeofglamorgan.gov.uk


Rhaid i ffurflenni cais wedi'u cwblhau gael eu dychwelyd erbyn 17 Mai 2021.

Attachments

NEW2073209.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices