Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 6) ORDER 2021

Notice ID: NEW2119930

Notice effective from
24th June 2021 to 24th July 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG
(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 6) ORDER 2021
1. On the 21" June 2021 The Vale of Glamorgan Council in exercise

of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to install and remove the Disabled Parking Places specified in the schedules below.
2. The Order will come into operation on 28'" June 2021 or on the dates

that the signs and road markings are removed or installed whichever is the later and be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 6) Order 2021"
3. A copy of the Order and plans showing the affected area may be

inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk


4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 28'" June 2021 apply to the High Court for this purpose.

The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:
Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and
Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013
SCHEDULE 1
Disabled Persons Parking Places Barry Road, Barry (56) (AT53)
On the north west side from the boundary line between property numbers 54 and 56 in a south westerly direction for a distance of 5 metres.
Castle Street, Barry (45) (AX49)
On the south west side from the boundary line between property numbers 43 and 45 in a north westerly direction for a distance of 5 metres.
Charlotte Place, Barry (18) (AU53)
On the south west side from the boundary line between property numbers
16 and 18 in a south easterly direction for a distance of 5 metres. Courtenay Road, Barry (23) (AT54)

On the north east side from the boundary line between property numbers 23 and 24 in a north westerly direction for a distance of 6.6 metres.
Phyllis Street, Barry (10) (AZ52)
On the north east side from the boundary line between property numbers 8 and 10 in a north westerly direction for a distance of 5.5 metres.
Porthkerry Road, Barry (118) (AW50)
On the south east side from boundary line between property numbers 116 and 1118 in a north easterly direction for a distance of 6.3 metres. Porthkerry Road, Barry (124) (AW50)
On the south east from a point 3.5 metres north east of the boundary line between property numbers 122 and 124 in a north easterly direction for a distance of 6.6 metres.
St Marys Avenue, Barry (58) (AW52)
On the south west side from the boundary line between property numbers 56 and 58 in a north westerly direction for a distance of 5 metres.
SCHEDULE 2
Revocation of existing Limited Waiting Monday to Saturday 8am until Spm 2 hours no return within 2 hours except Resident Permit Holders and replace with Disabled Persons Parking Place
Lower Morel Street, Barry (19) (AV53)
On the south west side from the boundary line between property numbers
17 and 19 in a north westerly direction for a distance of 5.2 metres.

SCHEDULE 3
Revocation of the existing Disabled Persons Parking Places Everard Street, Barry (5 and 15) (AU53)
On the south west side from the boundary line between property numbers 5 and 7 in a south easterly direction for a distance of 4.7 metres.
On the south west side from a point 68 metres north west of the junction with Holton Road for a distance of 6.6 metres north west.
Jenner Road, Barry (63) (AW50)
On the south east side from the boundary line between property numbers 61 and 63 in a south westerly direction for a distance of 5.6 metres.
Jewel Street, Barry (14) (AV53)
On the north west side from the boundary line between property numbers 14 and 16 in a north easterly direction for a distance of 5.1 metres. Maes y Cwm Street, Barry (16) (AU52)
On the south east side from the boundary line between property numbers 14 and 16 in a north easterly direction for a distance of 5.6 metres.
Phyllis Street, Barry (18) (AZ52)
On the north east side from a point 45 metres north west of its junction with Clive Place in a north westerly direction for a distance of 6.6 metres.
Andrew Road, Penarth (32) (AH62)
On the south side from the boundary line between property numbers 30 and 32 in a westerly direction for a distance of 5 metres. Andrew Road, Penarth (44) (AH62)
On the south side from the boundary line between property numbers 42 and 44 in a westerly direction for a distance of 5.7 metres.
Dated this 24th day of June 2021.
Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe CF5 6AA
(GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) GORCHYMYN (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 6) 2021
1. Ar 21 Mehefin 2021 gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, Orchymyn i osod a diddymu'r Mannau Parcio i Bobl Anabl a nodir yn yr atodlenni isod.

2. Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 28 Mehefin 2021 neu ar y dyddiadau y caiff yr arwyddion a'r marciau ffordd eu tynnu neu eu gosod, p'un bynnag sydd hwyraf, ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) (Diwygiad) (Rhif 6) 2021"

3. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r cynlluniau sy'n dangos yr ardal yr effeithir ami ar wefan y Cyngor yn

www.bromoraannwg.aov.uk4. Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos i 28 Mehefin 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn: Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013
ATODLEN 1
Mannau Parcio i Bobl Anabl Barry Road, Y Barri (56) (AT53)
Ar ochr y gogledd-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 54 a 56 tua'r de-orllewin am 5 metr.
Castle Street, Y Barri (45) (AX49)
Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 43 a 45 tua'r gogledd-orllewin am 5 metr.
Charlotte Place, Y Barri (18) (AU53)
Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 16 ac 18, tua'r de-ddwyrain am 5 metr.
Courtenay Road, Y Barri (23) (AT54)
Ar ochr y gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 23 a 24
tua'r gogledd-orllewin am 6.6 metr.
Phyllis Street, Y Barri (10) (AZ52)
Ar ochr y gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 8 a 10 tua'r gogledd-orllewin am 5.5 metr.
Porthkerry Road, Y Barri (118) (AW50)
Ar ochr y de-ddwyrain, o'r ffin rhwng rhifau eiddo 116 a 1118 tua'r gogledd-ddwyrain am 6.3 metr.
Porthkerry Road, Y Barri (124) (AW50)
Ar ochr y de-ddwyrain, o bwynt 3.5 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 122 a 124 tua'r gogledd-ddwyrain am 6.6 metr.
St Marys Avenue, Y Barri, (58) (AW52)
Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 56 a 58 tua'r gogledd-orllewin am 5 metr.
ATODLEN 2
Diddymu'r man Aros Cyfyngedig, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr, ac eithrio Deiliaid Trwydded i Breswylwyr a chreu Man Parcio i Bobl Anabl yn lie hynny
Lower Morel Street, Y Barri (19) (AV53)
Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 17 a 19 tua'r gogledd-orllewin am 5.2 metr.
ATODLEN 3
Diddymu'r Mannau Parcio presennol I Bobl Anabl Everard Street, Y Barri (5 a 15) (AU53)
Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 5 ac 7, tua'r de-ddwyrain am 4.7 metr.
Ar ochr y de-orllewin o bwynt 68 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Heol Holltwn tua'r gogledd-orllewin am 6.6 metr.
Jenner Road, Y Barri (63) (AW50)
Ar ochr y de-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 61 a 63 tua'r de-orllewin am 5.6 metr.
Jewel Street, Y Barri (14) (AV53)
Ar ochr y gogledd-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 14 a 16, tua'r gogledd-ddwyrain am 5.1 metr.
Maes Y Cwm Street, Y Barri (16) (AU52)
Ar ochr y de-ddwyrain, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 14 a 16 tua'r gogledd-ddwyrain am 5.6 metr.
Phyllis Street, Y Barri (18) (AZ52)
Ar ochr y gogledd-ddwyrain, o bwynt tua 45 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Clive Place, tua'r gogledd-orllewin am 6.6 metr.
Andrew Road, Penarth (32) (AH62)
Ar ochr y de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 30 a 32 tua'r gorllewin am 5 metr.
Andrew Road, Penarth (44) (AH62)
Ar ochr y de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 42 a 44 tua'r gorllewin am 5.7 metr.
Dyddiad: 24 Mehefin 2021.
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Gwenfo CF5 6AA

Attachments

NEW2119930.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices