Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (OFF-STREET PARKING CHARGES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) ORDER 2021

Notice ID: NEW2122870

Notice effective from
24th June 2021 to 24th July 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (OFF-STREET PARKING CHARGES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) ORDER 2021
1. NOTICE is hereby given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under sections 32,33 & 35 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and Part 6 of the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order, the effect of which is to amend parking charges at the locations specified in the Schedule below.

2. These amended charges shall come into effect from Monday 19thJuly 2021 The following Traffic Regulation Orders are to be amended as follows:

Vale of Glamorgan Council (Off Street Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013
Vale of Glamorgan Council (Off Street Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) Order 2014
Vale of Glamorgan Council (Off Street Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) Order 2020
Dated this 24" day of June 2021
Director of Visible Services & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.
New Car Parking Charges
Coastal Resort Visitor Car Parks:
(Charges apply 7 days per week: Monday to Sunday)
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) 2021
1. HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg drwy arfer ei bwerau

dan adrannau 32,33 a 35 a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Rhan 6 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill yn bwriadu gwneud Gorchymyn, y bydd ei effaith yn diwygio taliadau parcio yn y lleoliadau a bennir yn yr Atodlen isod.
2. Bydd y costau diwygiedig yn dod i rym o Dydd Llyn 19 Gorffennaf 2021. Mae'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig canlynol i gael eu diwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio) 2013 Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio) 2014 Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio) 2020
Dyddiad: 24 Mehefin 2021.
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gweladwy a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenffl. CF5 6AA. Costau parcio newvdd mewn Mevsvdd Parcio
Mevsvdd Parcio Ymwelwvr Cvrchfannau Arfordirol:
(Y ffioedd ar waith 7 diwrnod vr wvthnos: Dvdd Llun i ddvdd Sul)

See Table attached below:

Available to purchase for all coastal resort visitor car parks for durations of 6 months at £50 or 12 months at £100.
The permits are non-transferable and are car park and vehicle specific. Town Centres - Shoppers Car Parks:
(Charges apply 6 days per week: Monday to Saturday - no charge on Sunday)
'Deiliaid Bathodyn Glas - parcio am ddim. Trwyddedau parcio:
Ar gael i'w prynu ar gyfer pob maes parcio ymwelwyr cyrchfannau arfordirol am gyfnod o 6 mis am £50 neu am 12 mis am £100.
Gellir defnyddio'r trwyddedau mewn unrhyw feysydd parcio ymwelwyr cyrchfannau arfordirol. Canol Trefi - Mevsvdd Parcio Siopwvr:
(Y ffioedd ar waith 6 diwrnod vr wvthnos: Dvdd Llun i ddvdd Sadwrn - dim ffioedd ar Ddvdd Sul)
Tal 1 (08:00 i 18:00)
Consesiynau
Concessions
Wyndham Street, Barry ^^ge)
Up to 4 hours: £2.00
Blue Badge All Day: £6.00 holders: Free
TownHa?,Cowbridge ^"e)
Up to 4 hours: £2.00
All Day: E6.00
Blue Badge
holders:
Free
Wyndham Street, y Barri
Hyd at 2 awr: Am ddim (dim tal)
Hyd at 4 awr £2.00
Hyd at 4 awr: £2.00
Deiliaid
Drwy'r Dydd: £6.00 Bathodynnau Glas: Am ddim Deiliaid
Drwy'r Dydd: £6.00 Bathodynnau Glas: Am ddim
Neuadd y Dref, Y Hyd at 2 awr: Bont-faen Am ddim (dim tal)

Parking permits: Not available.
Country Parks Car Park Tariffs:
(Charges apply 7 days per week; Monday to Sunday)
Trwyddedau parcio: Ddim ar gael.
Tariffau Mevsvdd Parcio Parciau Gwledig:
(Y ffioedd ar waith 7 diwrnod yr wythnos; Dydd Llun i ddydd Sul)
i.'.Emiitn.HEr
.HEr
1 Hydref tan ddiwedd Chwefror
Ceir* (10:00 i 20:00)
Ceir* (10:00 i 17:00)
Bysys/coetsis (10:00 i 17:00)
Cosmeston Country Lakes, Penarth
Porthkerry Country Park, Barry
Up to 2 hours: £1.00 Up to 4 hours: £2.00 All Day: £4.00 Up to 2 hours: £1.00 Up to 4 hours: £2.00 All Day: £4.00
free parking.
All day: £30.00
Up to 2 hours: £1.00 Up to 4 hours: £2.00 All Day: £4.00 Up to 2 hours: £1.00 Up to 4 hours: £2.00 All Day: £4.00
All day: £30.00
Llynnoedd Gwledig Cosmeston, Penarth
Pare Gwledig Porthceri, Y Barri
Hyd at 2 awr: £1.00 Hyd at 4 awr: £2.00 Drwy'r Dydd: £4.00 Hyd at 2 awr: £1.00 Hyd at 4 awr: £2.00 Drwy'r Dydd: £4.00
parcio am ddim.
Hyd at 2 awr: £1.00 ???,,, h?^h. Hyd at 4 awr: £2.00 °I7nrndydd Drwy'r Dydd: £4.00 tduuu
h?^h.
°I7nrndydd
Drwy'r dydd: £30.00
All day: £30.00
All day: £30.00
Hyd at 2 awr: £1.00

Drwy'r dydd:
Hyd at 4 awr: 2.00 Drwy'r Dydd: £4.00 tduuu
'Blue Badge holders ¦

'Deiliaid Bathodyn Glas
Parking permits:
Available to purchase for durations of 6 months at £30 or 12 months at £50. The permits are vehicle specific / non-transferable for use in both country parks.
Trwyddedau parcio:
Ar gael i'w prynu ar gyfer cyfnod o 6 mis am £30 neu am 12 mis am £50.
Mae'r trwyddedau'n benodol i gerbydau / ni ellir eu trosglwyddo rhwng y ddau bare gwledig.

Attachments

NEW2122870.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices