Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 3) ORDER 2021

Notice ID: NEW2136145

Notice effective from
8th July 2021 to 7th August 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 3) ORDER 2021
1. On the 5th July 2021 The Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the


Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to install the parking restriction specified in the schedule below.
2. The Order will come into operation on


19<" July 2021 or on the dates that the signs and road markings are installed whichever is the later and shall be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 3) Order 2021"
3. A copy of the Order and plans showing the affected area may be inspected on the Council's website at www.valeofglamorgan.gov.uk


4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same


or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 19th July 2021 apply to the High Court for this purpose.
The following Traffic Regulation Order is to be
amended as follows:
Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013
SCHEDULE 1 Proposed Resident Only Permit Parking Areas, Cosmeston, Penarth
Amend the Resident Permit Areas contained within Schedule 1 of The Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013, to include the following locations outlined within Cosmeston and Cowbridge, together with the removal of the footnote in Schedule 1, to include Refer to the "Resident Parking Permit Types and Criteria For Use", within paragraph 4 of the Vale of Glamorgan Council Resident Parking Controls Policy.
Insert into Map Schedules AR64 AR65 AQ64 AS64
Zone: PHZ01
Althorp Drive: from its junction with Cosmeston
Drive, throughout its entire length.
Bittern Way: from its junction with Cosmeston
?rive, throughout its entire length.
Cosmeston Drive: from its junction with
Lavernock Road, throughout its entire length.
Falcon Grove: from its junction with Cosmeston
?rive, throughout its entire length.
Fulmar Close: from its junction with Cosmeston
?rive, throughout its entire length.
Kestrel Way: from its junction with Althorp Drive,
throughout its entire length.
Lapwing Close: from its junction with Althorp
?rive, throughout its entire length.
Mallard Way: from its junction with Althorp Drive,
throughout its entire length.
Merlin Close: from its junction with Althorp Drive,
throughout its entire length.
Osprey Close: from its junction with Cosmeston
?rive, throughout its entire length.
Petrel Close: from its junction with Bittern Way,
throughout its entire length.
Plover Way: from its junction with Bittern Way,
throughout its entire length.
Raven Way: from its junction with Cosmeston
?rive, throughout its entire length.
Shearwater Close: from its junction with
Cosmeston Drive, throughout its entire length.
Zone: PHZ02
Upper Cosmeston Farm: from its junction with Lavernock Road, throughout its entire length
SCHEDULE 2 Proposed Resident Permit Parking Areas, Cowbridge
Insert into Map Schedule AA28 ZZ28 Zone: CBZ01
Middlegate Court: from its junction with Town Hall Square throughout its entire length. Middlegate Walk: from its junction with Middlegate Court, throughout its entire length. Dated this 8* day of July 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe CF5 6AA
CYNGOR BRO MORGANNWG GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 3) 2021
1. Ar 5 Gorffennaf 2021 gwnaeth Cyngor Bra Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, greu Gorchymyn i roi'r cyfyngiad parcio a nodir yn yr atodlen isod ar waith.


2. Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Gorffennaf 2021 neu ar y dyddiadau y mae'r arwyddion a'r marciau ffordd yn cael eu rhoi yn eu


lie, p'un bynnag sydd hwyraf, ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) (Diwygiad) (Rhif 3) 2021".
3. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynlluniau'n dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt ar wefan y Cyngor yn www.bromorgannwg.gov.uk


4. Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos


i 19 Gorffennaf 2021, wneud cais i'r Uchel Lys
at y diben hwn. Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013
ATODLEN 1 Ardaloedd Parcio a. Thrwydded Arfaethedig I Breswylwyr yn Unlg, Cosmeston, Penarth Diwygio Gorchymyn Ardaloedd Trwyddedau Preswyl sydd wedi'u cynnwys yn Atodlen 1 Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil) 2013, i gynnwys y lleoliadau canlynol a amlinellir yng Nghysysgennin a'r Bont-faen, ynghyd 8 dileu'r troednodyn yn Atodlen 1, i gynnwys Cyfeiriwch at y "Mathau o Drwyddedau Parcio Preswylwyr a'r Meini Prawf i'w Defnyddio", o fewn paragraff 4 Polisi Rheolaethau Parcio Preswylwyr Cyngor Bro Morgannwg. Ychwanegu at Atodlenni Map AR64 AR65 AQ64 AS64
Althorp Drive: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.
Bittern Way: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.
Cosmeston Drive: o'r gyffordd & Lavernock Road, ar ei hyd.
Falcon Grove: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.
Fulmar Close: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.
Kestrel Way: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.
Lapwing Close: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.
Mallard Way: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.
Merlin Close: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.
Osprey Close: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.
Petrel Close: o'r gyffordd a Bittern Way, ar ei hyd.
Plover Way: o'r gyffordd & Bittern Way, ar ei hyd.
Raven Way: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.
Shearwater Close: o'r gyffordd & Cosmeston Drive, ar ei hyd. Ardal: PHZ02
Upper Cosmeston Farm: o'r gyffordd a Lavernock Road, ar ei hyd.
ATODLEN 2 Ardaloedd Parcio 2 Thrwydded Arfaethedig i Breswylwyr, y Bont-faen Ychwanegu at atodlen map AA28 ZZ28 Ardal: CBZ01
Middlegate Court: o'r gyffordd a Sgwar Neuadd y Dref ar ei hyd.
Middlegate Walk: o'r gyffordd & Middlegate Court, ar ei hyd. Dyddiad: 8 Gorffennaf 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenffi CF5 6AA

Attachments

NEW2136145.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices