Search for more Public Notices in your area
General

NOTICE OF INSPECTION OF ELECTION EXPENSES

Notice ID: NEW2160590

Notice effective from
31st July 2021 to 30th August 2021

NOTICE OF INSPECTION OF ELECTION EXPENSES HYSBYSIAD AROLYGIAD o DREULIAU'R ETHOLIAD
ELECTION OF POLICE AND CRIME COMMMISSIONER FOR THE GWENT POLICE AREA ETHOL COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU AR GYFER ARDAL HEDDLU GWENT
I, Michelle Morris, Police Area Returning Officer for the above Police and Crime Commissioner, hereby give notice that the returns and declarations (including the accompanying documents) as to election expenses for the undermentioned Candidates and Election Agents can be inspected at The General Offices, Steelworks Road, Ebbw Vale NP23 6DN during normal office hours within the next two years.
Yr wyf i, Michelle Morris, Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu uchod, drwy hyn yn hysbysu y gellir archwilio ffurflenni a datganiadau (yn cynnwys y dogfennau ategol) yn ymwneud a threuliau etholiad yr Ymgeiswyr ac Asiantau Etholiad a enwir isod, yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN yn ystod oriau swyddfa arferol o fewn y ddwy flynedd nesaf.
Name of Candidate Enw'r Ymgeisydd
Name of Election Agent Enw'r Cynrychiolydd Etholiad

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

* Indicates that, as at the date of this notice, I have not received the return as to election expenses of the respective candidate, their declaration or that of their election agent

* Yn dangos, adeg dyddiad yr hysbysiad hwn, nad wyf wedi erbyn y ffurflenni yn ymwneud

a threuliau etholiad yr ymgeisydd priodol, eu datganiad nac un eu hasiant etholiadol.
Dated: 26 July 2021 Dyddiedig: 26 Gorffennaf 2021
MICHELLE MORRIS
Police Area Returning Officer
Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu
Printed and published by Police Area Returning Officer, The General Offices, Steelworks Road, Ebbw Vale NP23 6DN Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog
Canlyniadau Ardal Heddlu, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy NP23 6DN

Attachments

NEW2160590.pdf Download

Blaenau Gwent County Borough Council

Municipal Offices , Civic Centre , Ebbw Vale , Blaenau Gwent , NP23 6XB

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/ 01495 311 556

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices