Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN (PETERSTON SUPER ELY VILLAGE 20MPH AND 30MPH SPEED RESTRICTION) EXPERIMENTAL TRAFFIC ORDER 2021

Notice ID: NEW2174386

Notice effective from
19th August 2021 to 18th September 2021

THE VALE OF GLAMORGAN (PETERSTON SUPER ELY VILLAGE 20MPH AND 30MPH SPEED RESTRICTION) EXPERIMENTAL TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE Is hereby given that on 17th August 2021, Vale of Glamorgan Council made an Experimental Traffic Order under Sections 9 and 10 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") and all other enabling powers after consultation with the chief officer of police in accordance with Schedule 9 to the 1984 Act.

The effect of the Experimental Traffic Order, which shall come into operation on the 20th August 2021, or on the date that the appropriate road signs and markings are in place, will be as outlined in the Schedules below for its duration

The reason for proceeding by way of an Experimental Traffic Order is to assess the effects of the speed restriction for a trial period before consideration is given to whether the provisions of the Experimental Traffic Order should be made permanent.

Full details and plans of the proposals may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk

or at the Civic Offices and the Alps Depot Wenvoe Receptions

The experimental provisions can continue in force for a maximum of 18 months trial period before a permanent Order is considered. Within a period of 6 months from the coming into operation of the Experimental Traffic Order. Any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF942) in writing to the address below or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

and must contain the grounds upon which you object, any person may object to the making of a permanent Order.

Any comments in support of the Experimental Traffic Order are also invited during this period. Any person wishing to question the validity of the Experimental Traffic Order or any of its provisions on the grounds that it is not within the powers of the relevant enabling Act or that a requirement of any such enabling Act or of any relevant regulations made thereunder has not been complied with may, within six weeks from the date on which the Experimental Traffic Order was made, make application for this purpose to the High Court.

SCHEDULE 1

30m ph Speed Restriction Amend Item 1 of The Vale of Glamorgan Council (Main Road Peterston-Super-Ely) (Extension of 30mph Speed Restriction) Order 2001, to read:

No person shall cause or permit, any vehicle to travel at a speed greater than 30mph along Logwood Lane (Main Road), Peterston-Super-Ely from a point approximately 100metres south-west of the centre of its junction with Station Road, for a distance of approximately 425metres, in a generally south-westerly direction, to the north-eastern property boundary of Nant-y-Wern.

SCHEDULE 2

20 mph Speed Restriction

No person shall cause or permit any vehicle to travel at a speed greater than 20mph in the locations specified in Schedule 3 below. SCHEDULE 3

Logwood Lane (Main Road)

From a point approximately 100metres south-west of the centre of its junction with Station Road, for a distance of approximately 867metres, in a generally north-easterly direction and contiguous with the existing national speed limit restriction.

The following Cul-de-Sacs, Roads, Streets shall be subject to the Order throughout their entire lengths:

Ffordd-yr-Eglwys, Ael-y-Bryn, Heol Llanbedr, Le Sor Hill and Tai Llanbedr

Dated the 19th day of August 2021 Director of Visible Services & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN TRAFFIG ARBROFOL (CYFYNGIAD CYFLYMDER 20 MYA A 30 MYA PENTREF LLANBEDR-Y-FRO) BRO MORGANNWG 2021

Rhoddir RHYBUDD trwy hyn y gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg Orchymyn Traffig Arbrofol ar 17 Awst 2021 dan Adrannau 9 a 10 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") a'r holl rymoedd galluogi eraill wedi ymgynghoriad a phrif swyddog yr heddlu yn unol ag Atodiad 9 Deddf 1984.

Effaith y Gorchymyn Traffig Arbrofol, a fydd yn weithredol ar 20 Awst 2021, neu ar y dyddiad y bydd yr arwyddion priodol a'r marciau stryd wedi eu gosod, fydd fel y nodir yn yr Atodlenni isod am y cyfnod y bydd ar waith.

Y rheswm dros wneud Gorchymyn Traffig Arbrofol yw asesu effaith y cyfyngiadau cyflymder am gyfnod prawf cyn ystyried a ddylid gwneud darpariaethau'r Gorchymyn Traffig Arbrofol yn barhaol.

Gellir gweld manylion llawn a chynlluniau'r cynigion ar wefan y Cyngor yn www.

bromorgannwg.gov.uk

neu yn nerbynfeydd y Swyddfeydd Dinesig a Depo'r Alpau yng Ngwenfo.

Mae modd i'r darpariaethau arbrofol barhau mewn grym am gyfnod prawf o hyd at 18 mis cyn y rhoddir ystyriaeth i Orchymyn parhaol, o fewn 6 mis i'r Gorchymyn Traffig Arbrofol ddod i rym. Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad sydd gennych i'r cynnig i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf: IF942) yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad isod neu drwy e-bost i

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

a rhaid i hwn gynnwys unrhyw resymau dros eich gwrthwynebiad. Gall unrhyw berson wrthwynebu gwneud Gorchymyn parhaol.

i

Gwahoddir unrhyw sylwadau sy'n cefnogi'r Gorchymyn Traffig Arbrofol hefyd yn ystod y cyfnod hwn. Gall unrhyw unigolyn sydd am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn Traffig Arbrofol neu unrhyw un o'i ddarpariaethau ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf alluogi berthnasol, neu na chydymffurfiwyd & gofynion unrhyw Ddeddf alluogi debyg, neu unrhyw reoliadau perthnasol, o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn Traffig Arbrofol, wneud cais i'r perwyl hwn i'r Uchel Lys.

i

ATODLEN 1

Cyfyngiad Cyflymder 30 mya Diwygio Eitem 1 o Orchymyn Cyngor Bra Morgannwg (Heol Fawr, Llanbedr-y-Fro) (Estyn Cyfyngiad Cyflymder 30 mya) 2001, i ddarllen:

Ni chaiff neb achosi na chaniatau i unrhyw gerbyd deithio ar gyflymder sy'n fwy na 30 mya ar hyd Logwood Lane (Heol Fawr), Llanbedr-y-fro o bwynt tua 100 metr i'r de-orllewin o ganol ei chyffordd a Heol yr Orsaf am ryw 425 metr, i gyfeiriad cyffredinol y de-orllewin i ffin eiddo gogledd-ddwyreiniol Nant-^y-Wern.

i

i

ATODLEN 2

Cyfyngiad Cyflymder 20 mya

Ni chaiff neb beri na chaniatau i gerbyd modur deithio ar gyflymder sy'n fwy na 20 mya yn y lleoliad a nodir yn Atodlen 3 isod. ATODLEN 3

Logwood Lane (Heol Fawr)

O bwynt rhyw 100 metr i'r de-orllewin o ganol ei chyffordd a Heol yr Orsaf am ryw 867 metr i gyfeiriad cyffredinol y gogledd-ddwyrain ac yn gyffiniol a'r cyfyngiad terfyn cyflymder cenedlaethol presennol.

Bydd y Ffyrdd, y Strydoedd a'r Ffyrdd Pengaead canlynol yn destun y Gorchymyn ar eu hyd cyfan:

Ffordd-yr-Eglwys, Ael-y-Bryn, Heol Llanbedr, Bryn Le Sor a Tai Llanbedr

Dyddiad 19 Awst 2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gweladwy a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfo CF5 6AA

Attachments

NEW2174386.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices