Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980 THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH No 13 ST. ANDREW'S MAJOR) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

Notice ID: NEW2217898

Notice effective from
7th October 2021 to 6th November 2021

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980 THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH No 13 ST. ANDREW'S MAJOR) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021
On the 20th September 2021 the Vale of Glamorgan Council confirmed the above Order made under section 119 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to divert the public as set out in the Schedule and shown in the Order map.
A copy of the Order as confirmed and the Order map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Offices, Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan CF63 4RU. Copies of the Order and map may be bought there at a price of £4.50.
This Order comes into force on 20th September 2021, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 7th October 2021 make an application to the High Court.
Dated this 7th October 2021
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD 1980
CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR TROED CYHOEDDUS Rhrf 13 SAINT ANDRAS) GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 2021
Ar 20 Medi 2021 cadarnhaodd Cyngor Bro Morgannwg y Gorchymyn uchod a wnaed dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.
Diben y Gorchymyn hwn fel y'i cadarnhawyd yw dargyfeirio'r llwybr cyhoeddus fel y'i nodir yn yr Atodlen ac fel y'i dangosir ym map y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld am ddim yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, Bro Morgannwg CF63 4RU. Gellir prynu coplau o'r gorchymyn a'r map yno am £4.50.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 20 Medi 2021, ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau ?eddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad a'r Gorchymyn, gall, dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y nodir ym mharagraff 5 Atodlen 6 o'r ?deddf, o fewn 6 wythnos o 7 Hydref 2021 wneud cais i'r Uchel Lys.
a
Dyddiedig 7 Hydref 2021

Attachments

NEW2217898.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices