Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PUBLIC BRIDLEWAYS N" 27 WELSH ST DONATS and 24 PENDOYLAN) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

Notice ID: NEW2225847

Notice effective from
14th October 2021 to 13th November 2021

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER

HIGHWAYS ACT 1980

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

(PUBLIC BRIDLEWAYS N" 27 WELSH ST DONATS and 24 PENDOYLAN) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

The above Order, made on the 24* September 2021, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert bridleway N°27 Welsh St Donats from a point to the west of Pysgodlyn Mawr NGR 304215 176030 then running eastwards to its junction with bridleway N°24 Pendoylan on the Pysgodlyn Mawr sluice NGR 304256 176082 to a line from NGR 304215 176030 running parallel and to the south of the original alignment to terminate on a bridge south of the lake at NGR 304260 176075. The Order will also divert bridleway N°24 Pendoylan from its junction with bridleway N° 27 Welsh St Donats on the Pysgodlyn Mawr sluice at NGR 304256 176082 then running eastwards to a point at NGR 304303 176188 to a line running parallel and to the south from its junction with the newly diverted Bridleway N°27 Welsh St Donats on a bridge south of the lake at NGR 304260 176075 then eastwards to a point at NGR 304303 176188.

A copy of the Order and the Order map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Offices, Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan CF63 4RU during normal office hours. Copies of the Order and map may be bought at the price of £4.50.

Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Regeneration and Planning, The Docks Office, Subway Road, Barry, Vale of Glamorgan CF63 4RT not later than the 11* November 2021. Please state the grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Vale of Glamorgan Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated this 14* October 2021

HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN

DEDDF PRIFFYRDD 1980

CYNGOR BRO MORGANNWG

(LLWYBRAU CEFFYLAU CYHOEDDUS Rhif 27 LLANDDUNWYD a Rhif 24, PENDEULWYN) GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 2021

Mae'r Gorchymyn uchod, a wnaed ar y 24 Medi 2021, o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio llwybr ceffylau Rhif 27 Llanddunwyd

0 bwynt i'r gorllewin o Bysgodlyn Mawr CGC 304215 176030 ac yna'n rhedeg tua'r dwyrain i'w chyffordd a llwybr ceffylau Rhif 24 Pendeulwyn ar lifddor Pysgodlyn Mawr CGC 304256 176082bwynt i'r gorllewin o Bysgodlyn Mawr CGC 304215 176030 ac yna'n rhedeg tua'r dwyrain i'w chyffordd a llwybr ceffylau Rhif 24 Pendeulwyn ar lifddor Pysgodlyn Mawr CGC 304256 176082

1 linell o CGC 304215 176030 gan redeg yn gyfochrog ac i'r de o'r aliniad gwreiddiol i derfynu ar bont i'r de o'r llyn ar CGC 304260 176075. Bydd y Gorchymyn hefyd yn dargyfeirio llwybr ceffylau Rhif 24 Pendeulwyn o'i chyffordd a llwybr ceffylau Rhif 27 Llanddunwyd ar lifddor Pysgodlyn Mawr ar CGC 304256 176082 yna'n rhedeg tua'r dwyrain hyd at bwynt ar CGC 304303 176188 at linell sy'n rhedeg yn gyfochrog ac i'r de o'i chyffordd a'r Llwybr Ceffylau sydd newydd ei ddargyfeirio Rhif 27 Llanddunwyd ar bont i'r de o'r llyn ar CGC 304260 176075 yna tua'r dwyrain hyd at bwynt ar CGC 304303 176188.Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld am ddim yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, Bro Morgannwg CF63 4RU yn ystod oriau swyddfa arferol. Gellir prynu copi'au o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn am E4.50.

Gellir anfon unrhyw sylwadau am y Gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at y Pennaeth Adfywio a Chynllunio, Swyddfa'r Dociau, Subway Road, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RT heb fod yn hwyrach na 11 Tachwedd 2021. Nodwch ar ba seiliau rydych yn eu gwneud.

Os na ddaw unrhyw sylwadau na gwrthwynebiadau i law, neu os cant eu tynnu'n 61, caiff Cyngor Bro Morgannwg gadarnhau'r Gorchymyn fel un nas gwrthwynebir. Os anfonir y Gorchymyn i Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu'n 01 eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

61,

Dyddiedig 14 Hydref 2021

Attachments

NEW2225847.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices