Search for more Public Notices in your area
Traffic

A4048, PontUanfraith

Notice ID: NEW2244974

Notice effective from
5th November 2021 to 5th December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Caerphilly County Borough Council

A4048, Pontllan-Fraith
Gorchymyn Gwahardd Gyrru
Dros Dro 2021

A4048, PontUanfraith
Temporary Prohibition of Driving Order 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:-
A4048 rhwng y gylchfan ar B4251 y Stryd Fawr a'r gylchfan ar y B4251, Penmaen.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Liun 8 Tachwedd 2021 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 21 Tachwedd 2021.
Bydd llwybr arall ar gael ar hyd B4251 Newbridge Road, B4251 Commercial Street, B4251 Blackwood Road, B4254.
Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith ailwynebu'r ffordd gerbydau.
Mae angen y Gorchymyn ar Associated Asphalt Contracting Ltd.
Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Chris Burkett ar 07741 859526 neu chris.burkett@associatedasphalt.biz yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 5 Tachwedd 2021
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd,
Ty Tredomen, Pare Tredomen,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along:-
A4048 from the roundabout at B4251 High Street and the roundabout at B4251 Penmaen.
The proposed Order is expected to commence on Monday 8th November 2021 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 21st November 2021.
An alternative route will be available via B4251 Newbridge Road, B4251 Commercial Street, B4251 Blackwood Road, B4254.
Emergency vehicle access will be maintained. Pedestrian access will not be maintained.
The reason for making the Order is to allow for carriageway resurfacing works.
The Order is required by Associated Asphalt Contracting Ltd.
Further information can be obtained from Chris Burkett on 07741 859526 or chris.burkett@associatedasphalt.biz during office hours.
Dated 5th November 2021
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,
Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2244974.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices