Search for more Public Notices in your area
General

Public Notice - Public Interest Report on Blaenau Gwent Council's governance and oversight arrangements in respect of Silent Valley Waste Services Ltd

Notice ID: NEW2338402

Notice effective from
21st February 2022 to 23rd March 2022

Public Notice - Public Interest Report on Blaenau Gwent Council's governance and oversight arrangements in respect of Silent Valley Waste Services Ltd.

Notice is hereby given that Blaenau Gwent County Borough Council considered the Public Interest Report and the recommendation contained within it at a Special Council meeting on Monday 7 February 2022. Upon a vote being taken it was unanimously agreed by Council that the report be accepted and the contents of the report be agreed. The recommendation within the report was also agreed, namely that: 'The Council should commission a review to seek assurance that its governance and oversight arrangements in respect of other companies in which it had an interest were adequate and effective, and that the deficiencies identified in the report were not more widespread'. Appropriate Council officers will meet with Audit Wales with a view to jointly determining the approach and scope of commissioning that review in order to ensure it is acceptable to all concerned. The findings of the review will be reported back via the democratic process. An internal Council investigation will also be undertaken into the events referred to and the findings reported back to Council accordingly. General Offices Steel Works Road Ebbw Vale NP23 6DN.

Hysbysiad Cyhoeddus - Adroddiad Budd Cyhoeddus ar drefniadau llywodraethiant

a throsolwg Cyngor Blaenau Gwent ynghylch Silent Valley Waste Services Cyf

Hysbysir drwy hyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ystyried yr Adroddiad Budd Cyhoeddus a'r argymhellion ynddo mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor ddydd Llun 7 Chwefror 2022.

Mewn pleidlais a gymerwyd cytunodd y Cyngor yn unfrydol i dderbyn yr adroddiad a chytuno ar gynnwys yr adroddiad. Cytunwyd hefyd ar yr argymhelliad o fewn yr adroddiad, sef: "Y dylai'r Cyngor gomisiynu adolygiad i geisio sicrwydd fod ei drefniadau llywodraethiant a throsolwg yng nghyswllt cwmni'au eraill yr oedd ganddo fudd ynddynt yn ddigonol ac effeithlon, ac nad oedd y diffygion a ddynodwyd yn yr adroddiad yn fwy eang." Bydd swyddogion priodol o'r Cyngor yn cwrdd gydag Archwilio Cymru gyda golwg ar benderfynu ar y cyd ar y dull gweithredu a chwmpas comisiynu'r adolygiad hwnnw er mwyn sicrhau ei fod yn dderbyniol i bawb sy'n gysylltiedig. Rhoddir adroddiad yn 01 ar ganfyddiadau'r arolwg drwy'r broses ddemocrataidd. Cynhelir ymchwiliad mewnol gan y Cyngor hefyd ar y digwyddiadau y cyfeirir atynt a rhoddir adroddiad yn 61 i'r canfyddiadau i'r Cyngor yn unol a hynny. Swyddfeydd Cyffredinol Heol Gwaith Dur Glynebwy

Blaenau Gwent

NP23 6DN

Attachments

NEW2338402.pdf Download

Blaenau Gwent County Borough Council

Municipal Offices , Civic Centre , Ebbw Vale , Blaenau Gwent , NP23 6XB

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/ 01495 311 556

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices