Search for more Public Notices in your area
General

Vale of Glamorgan, Local Access Forum Invitation For Expression Of Interest In Becoming A Member Of The Forum

Notice ID: NEW2405338

Notice effective from
12th May 2022 to 11th June 2022


Vale Of Glamorgan Council Vale Of Glamorgan Local Access Forum Invitation For Expression Of Interest In Becoming A Member Of The Forum

The Vale of Glamorgan Council is beginning the process of reappointing the statutory Local Access Forum, as required under the Countryside and Rights of Way Act 2000. The Forum will consist of between 12 and 22 members. Membership will be for a three year period from the date of the first meeting. The function of the Forum is to advise the Local Authority, Natural Resources Wales and others, as to the improvement of public access to land in the area for the purposes of open-air recreation and the enjoyment of the area. It is anticipated that the first meeting of the reappointed Forum will take place in September 2022. Meetings generally take place on a quarterly basis at a time and place agreed by the Forum members. It is important that members attempt to attend all meetings, as deputies will not be permitted. These are unpaid positions, but Forum members will be able to claim reasonable expenses. Any person wishing to be considered for membership can obtain further details and an application form by writing to Gareth Davies,
Secretary, Local Access Forum, Vale of Glamorgan Council, Civic Offices,
Holton Road, Barry, CF63 4RU.

Alternatively, details can be obtained by e-mailing

gjdavies@valeofglamorgan.gov.uk

Completed application forms must be returned by 10th June, 2022.


Cyngor Bro Morgannwg Fforwm Mynediad Lleol
Bro Morgannwg Gwahoddiad I Fynegi
Diddordeb Mewn Dod Yn Aelod O'r Fforwm

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau'r broses o ailbenodi'r Fforwm Mynediad Lleol statudol, fel sy'n ofynnol dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Bydd y Fforwm yn cynnwys rhwng 12 a 22 aelod. Bydd aelodaeth am gyfnod o dair blynedd o ddyddiad y cyfarfod cyntaf. Swyddogaeth y Fforwm yw cynghori'r Awdurdod Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill, ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden awyr agored a mwynhad o'r ardal. Rhagwelir y bydd cyfarfod cyntaf y Fforwm a ailbenodwyd yn cael ei gynnal ym mis Medi 2022. Yn gyffredinol, cynhelir cyfarfodydd bob chwarter ar adeg ac mewn lleoliad y cytunwyd arnynt gan aelodau'r Fforwm. Mae'n bwysig bod aelodau'n ceisio mynychu'r holl gyfarfodydd, gan na chaniateir cynrychiolwyr. Mae'r rolau hyn yn rhai di-dal ond bydd aelodau'r Fforwm yn gallu hawlio treuliau rhesymol. Gall unrhyw un sy'n dymuno cael ei ystyried am aelodaeth gael rhagor o fanylion a ffurflen gais drwy ysgrifennu at

Gareth Davies,

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleo Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU.

Fel arall, gellir cael manylion drwy e-bostio

gjdavies@valeofglamorgan.gov.uk

Rhaid i ffurflenni cais wedi'u cwblhau gael eu dychwelyd erbyn 10 Mehfin 2022.

Attachments

NEW2405338.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices