Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RHIWDERIN LEVEL CROSSING, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3954679

Notice effective from
19th January 2017 to 18th February 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (RHIWDERIN RAILWAY LEVEL CROSSING, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Croesfan Rheilffordd Rhiwderin, Pentre Tai Road, Casnewydd. Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith cynnal a chadw hanfodol i gael ei wneud i Groesfan Rheilffordd Rhiwderin. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 26 Ionawr 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i’r gwaith cael ei gwblhau rhwng 21:30 ar 26 Ionawr a 05:40 ar 27 Ionawr 2017. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. A fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr. Dyddiedig: 19 Ionawr 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR
NEWPORT CITY COUNCIL (RHIWDERIN LEVEL CROSSING, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle proceeding along Rhiwderin Level Crossing, Pentre Tai Road, Newport. The alternative route will be signed via Rogerstone. The reason for making the Order is to enable essential maintenance works to be carried out to the Railway Level Crossing. The Order is operative from 26 Ionawr 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed between 21:30hours 26 January and 05:40hours 27 January 2017. Pedestrian access will be available via the adjacent footway. Emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. DATED: 19 January 2017 G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Attachments

NP3954679.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices