Search for more Public Notices in your area
ABPmer
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 - PART 4: MARINE LICENSING THE MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 (AS AMENDED)

Notice ID: NP3988290

Notice effective from
9th March 2017 to 8th April 2017

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 - PART 4: MARINE LICENSING THE MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 (AS AMENDED)

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO CONDUCT AGGREGATE DREDGING ACTIVITY IN AREA 526, SEVERN ESTUARY

Notice is hereby given that CEMEX UK Marine Ltd, Hanson Aggregates Marine Ltd. and Tarmac Marine Ltd., have applied to the Natural Resources Wales Marine Licensing Team, acting on behalf of the Licensing Authority, and the Marine Management Organisation, for a marine licence to undertake a regulated activity under Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. An environmental statement has been prepared for this project in accordance with the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 (as amended).

The application and environmental statement are available for public inspection during normal office hours 9am -5pm at Barry Library (King Square, Barry, CF63 4RW) and Bristol Central Library (College Green, Bristol BS1 5TL). The documentation will be open to inspection for a period of 6 weeks from the date of this notice.

Alternatively, copies of the application and environmental statement can be obtained from the, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk and at the offices of the MMO, Newcastle Upon Tyne, NE4 7YH or via the MMO's public register under South Western region, application reference MLA/2016/00526 (Hanson), MLA/2016/00527 (Cemex) and MLA/2017/0001(Tarmac) available at https://www.govuk/check-marine-licence-register.

Any person wishing to make representations regarding the applications and environmental statement should make them in writing as soon as possible and no later than 6 weeks from the date of this notice, to the Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Centre, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk. Please quote reference number MMML1670.

At the end of the consultation period, copies of the responses we receive may be made publicly available. The information they contain may also be published in a summary of responses (if applicable). You should also be aware that there may be circumstances in which the Regulators will be required to communicate information to third parties on request, in order to comply with their obligations under the Freedom of Information Act 2000 and the Environmental Information Regulations 2004.

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (Fel y'i diwygiwyd)

CAIS AM DRWYDDED FOROL I WNEUD GWAITH CARTHU AGREGAU YN ARDAL 526,

ABER AFON HAFREN

Hysbysir drwy hyn fod CEMEX UK Marine Ltd, Hanson Aggregates Marine Ltd. a Tarmac Marine Ltd., wedi cyflwyno cais i DTm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru, a'r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) am drwydded forol i wneud gwaith rheoledig dan Ran 4 Deddf y M6r a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae datganiad amgylcheddol wedi ei baratoi ar gyfer y cynllun hwn yn unol a Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (fel yu diwygiwyd).

Mae r cais a r datganiad amgylcheddol ar gael i w harchwilio gan y cyhoedd yn ystod oriau swyddfa arferol 9am - 5pm yn Barry Library (King Square, Barry, CF63 4RW) and Bristol Central Library (College Green, Bristol BS1 5TL). Bydd y dogfennau ar gael i w harchwilio am gyfnod o 6 chwe wythnos o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Fel arall, gellir cael cop'iau o'r cais a'r datganiad amgylcheddol gan y TTm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ac o swyddfeydd MMO, Newcastle Upon Tyne, NE4 7YH neu drwy gofrestr gyhoeddus MMO dan ardal y De Orllewin, cyfeirnod cais MLA/2016/00526 (Hanson), MLA/2016/00527 (Cemex) a MLA/2017/0001(Tarmac)

sydd ar gael yn

https://www.gov.uk/check-marine-licence-register

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y ceisiadau a r datganiad amgylcheddol wneud hynny yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo modd, a ddim hwyrach na 6 wythnos o ddyddiad y rhybudd hwn, at DTm Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dyfynnwch gyfeirnod MMML1670.

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, mae n bosibl y bydd copiau o r ymatebion a dderbyniwn ar gael i r cyhoedd. Mae n bosibl, hefyd, y cyhoeddir yr wybodaeth sydd ynddynt mewn crynodeb ymatebion (os yn berthnasol). Dylech fod yn ymwybodol, hefyd, y gall sefyllfaoedd godi lle bydd gofyn i r Rheolyddion roi gwybodaeth i drydydd partion, os gofynant amdani, er mwyn cydymffurfio a'u dyletswyddau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Attachments

NP3988290.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices