Search for more Public Notices in your area
Planning

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4221523

Notice effective from
25th April 2018 to 25th May 2018

Cilffordd Cyfyngedig 152,154,156,158 A 160 Yng Nghymuned Bedwas Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr, Beicwyr a Cheffylau Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerddwyr, beicwyr a cheffylau rhag mynd ar hyd : Cilffordd cyfyngedig 152,154,156,158 a 160 yng Nghymuned Bedwas am eu cyfanrwydd Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig ddechrau
ar 14eg Mai 2018 am gyfnod nad yw’n hwy na
chwe mis.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 29ain Mehefin 2018 Ni fydd llwybr troed arall i gerddwyr ar gael drwy’r llwybrau cyfagos Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatáu i CNE RTN Limited ehangu ac uwchraddio i’r llwybr mynediad i ddarparu ar gyfer datblygiad tyrbin gwynt yn Tyle Crwth Mae angen yr archeb gan CNE RTN Ltd

Gellir cael rhagor o wybodaeth oddi wrth CNE RTB Limited, River Court, Mill Lane, Godalming, GU7 1EZ - Cysylltwch â Craig Beard ar ffôn 0141 534 7921 neu 718668 yn ystod oriau


________________________________________________________________________

Restricted By Ways 152,154,156,158 & 160 in the Community of Bedwas Temporary Prohibition of Pedestrians, Cyclists & Horses Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians, cyclists and horses from proceeding along Restricted By Ways 152, 154, 156, 157, 158 & 160 in the Community of Bedwas for their entireties

The proposed Order is expected to commence on 14th May 2018 for a period not exceeding six months it is anticipated that works will be completed by 29th June 2018
No alternative route for pedestrians will be available via the adjacent footpaths
The reason for making the Order is for CNE RTN Limited to allow widening and upgrading works to the access track to accommodate wind turbine development at Tyle Crwth .
The order is required by CNE RTN Ltd.

Further information can be obtained from CNE RTB Limited River Court Mill Lane Godalming GU7 1EZ – Contact Craig Beard telephone 0141 534 7921 or 718668 during normal office hours.

Dated 25th April 2018
Marcus Lloyd
Acting Head of Engineering Services
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4221523.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices