Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2018

Notice ID: NP4291819

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Coed-Cilonydd, Abercarn

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref

Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a"r effaith o wahardd cerddwyr ar hyd y darn llwybr dilynol:

Coed-Cilonydd, Cefn-y-pant, Abercarn

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar 1af Hydref 2018 am gyfnod nad yw'n hwy na chwe mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau,

Ni fydd llwybr amgen ar gael

Y rheswm am wneud y Gorchymyn yw caniatau cynaeafu coed

Mae angen y Gorchymyn ar Gyfoeth Naturiol Cymru

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Ben Watson ar y Rhif Ffon 03000 654763 (yn ystod oriau swyddfa arferol)

Dyddiedig 19eg Medi 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Coed-Cilonydd Abercarn

Temporary Prohibition of Driving Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along the following section of path

Coed-Cilonydd, Pantside, Abercarn

The proposed Order is expected to commence on 1st October 2018 for a period not exceeding six months or until the works have been completed,

No alternative route will be available

The reason for making the Order is to allow timber harvesting

The Order is required by Natural Resources Wales

Further information can be obtained from Ben Watson on Telephone Number 03000 654763

(during normal office hours)

Dated 19th September 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4291819.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices